آزمایش پهپاد Sparrow Jumper

1,342

مراحل متعدد آزمایش پاهای پهپاد Sparrow Jumper که پیش از رسیدن به طراحی نهایی انجام شد