سفر به ترکمنستان

675

هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان 17داسفند 1390-با همکاری دفتر فرهنگ و ارتباطات مشهد و رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان