آنبورد با کیمی رایکونن - گرندپری آلمان 2002

130

فرمول یک ایران - آنبورد با کیمی رایکونن - گرندپری آلمان 2002