شناسایی تله شکار پرنده و رهاسازی پرنده در پارک صفه

565