تمرین تیم ملی ووشو جوانان ایران در بندرعباس

890

بخشی از تمرینات تیم ملی ووشو جوانان ایران در بخش ساندا آقایان به میزبانی بندرعباس _ تیرماه98