میانجیگری امیر قطر، اعتراف به عظمت ایران و تولد اسلام جدید در عربستان

89

میانجیگری امیر قطر، -اعتراف به عظمت ایران -و تولد اسلام- جدید در عربستان

لامپ صد
لامپ صد 7.3 هزار دنبال کننده