مفهوم فن بیان و سخنوری

153

تشریح مفهوم فن بیان سخنران : علیرضا محمدیان سمینار فن بیان و انگیزه کلامی مسجد سلیمان 97/9/1