بخش هایی از کتاب راندن برای شاد کردن - نسل نواندیش

99

گذار از مشتری مداری به مشتری نوازی . راهکارهای عملی مرسدس بنز برای شاد کردن و حفظ مشتریان خود . تهیه کتاب از وبسایت انتشارات نسل نواندیش