سلجوقی – عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

7

موتور توسعه ی اقتصاد دنیا، کارآفرینان هستند.

۱ ماه پیش
#