پول خرد

136

کارگردان:مهدیه مه آبادی / نویسنده:مهدیه مه آبادی / فیلم بردار:مهدیه مه آبادی / تدوین گر:مهدیه مه آبادی / بازیگران:مهدیه مه آبادی / شهر:تهران / پایه:یازدهم