مراسم زیارت عاشورا در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

556

مراسم زیارت عاشورا در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در روز دوشنبه 26 شهریور 1397