بازدید از کارخانه واگن پارس اراک

2,825

سیاست و مبنای کار دولت یازدهم ، توسعه شبکه ریلی کشور است/٦ استان به راه آهن سراسری متصل خواهند شد/برنامه گسترده برای پیوند راه آهن کشور به شبکه ریلی دنیا