در عراق و سوریه برای صلح جنگیده ایم

279

در عراق و سوریه برای صلح جنگیده ایم/همواره درهای گفتگوها و همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه را با همه همسایگان خود بازگذاشته‌‌ایم