بدون توقف؛ غرب حامی اصلاح طلبان است؟

329

حسن رحیم پور ازغدی در قسمت ۱۳ فصل اول بدون توقف از دلایل حمایت مستکبرین از برحی جناح های سیاسی داخل میگوید.