مسابقات فیزیک کلاسیک مشهد

2,442

دسته قدی ۱۷۵ با وزن ۶۰ کیلو بین وزن های ۸۵ کیلو!!!!!