یک واقعیت شوکه کننده در مورد افراد شاد

202

هیچ می دونستید؟! بر اساس یک مطالعه، احتمال رضایت شغلی در افراد شاد بالاتره، اما نهایتاً پول کمتری نسبت به افرادی که شاد نیستن در میارن. www.iranmehrcollege.com 021-84378