خانواده شهید ارمنی آلفرد گبری

223

هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار و فداکاری حضور داشته و دارند