رئیس جدید سازمان نیازمندیهای همشهری معرفی شد.

78

آقای دکتر ابوالحسن ریاضی مدیرعامل موسسه همشهری، طی حکمی آقای دکتر سیدمهدی حسینی میرمحمدی را به عنوان رئیس سازمان نیازمندیهای همشهری (شعبه) منصوب کرد.