میثم طاهری، تنها راننده ایرانی مسابقات ناسکار

987