52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 3-4 ایجاد نگرش مثبت)

102
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت چهارم بخش سوم ایجاد نگرش مثبت)

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده