پاسخ گویی مدیر عامل بیمه کوثر به شکایات مشتریان

70

پاسخگویی دکتر مجید مشعلچی نائب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه کوثر با اطلاع رسانی قبلی در سایت شرکت به صورت دوره ای انجام می گردد.