بسیج همه امکانات نسبت به حل ریشه ای مشکل اعتیاد

478

توجه افکار عمومی فرصتی مغتنم برای رسیدگی و حل آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد است