نشست مشترک معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اعضاء اتاق بازرگانی

220

بررسی چالشهای رونق تولید و ارایه روش های حل مساله در نشست مشترک - 13 شهریور 98