تولید پسماند هر ایرانی

287

به طور متوسط هر ایرانی در طول عمر خود 9/5 تن زباله قایل بازیافت در طبیعت از خود به جا می گذارد.