آمار، امانت و پایه اصلی برنامه ریزی کشور است

160

طبق قانون، مسوول اعلام آمار مرکز آمار ایران است