نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان -ورود تیمها

243

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان -ورود تیم های شرکت کننده به آبادان