شهر آرمانی هیتلر: شهری فاقد اصحاب ثروت و قدرت و ژن خوب!!

609

سخنرانی هیتلر در ارتباط با جنگ طلبی سرمایه داران و ژن های خوب در راستای ادامه حکومت طاغوت و همچنین کنار گذاشتن سلاح های کشتار جمعی پس از اتمام جنگ جهانی دوم و تمرکز همه جانبه بر روی «کار» و «تولید» در راستای ایجاد حکومت آرمانی که در آن هر جوان آرمان گرای فقیر بدون پشتوانه و رابطه ای به آن عشق می ورزد!

گمنامان
گمنامان 54 دنبال کننده