مداخلهٔ بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ ارز

317
317 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۷