مهار پنالتی ابومسلم توسط داوود فنایی برای پرسپولیس

133