برگزاری دومین نشست انتقادی ساختار آموزش معماری در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

86