پنالتی دوم - داوود فنایی - پرسپولیس و اشتورم گراتس اتریش

247

واکنش خوب داوود فنایی مقابل پنالتی دوم تیم اشتورم گراتس اتریش