لحظات ابتدایی بازی "فیروزجا-دینگ لیرن" بازی اول مرحله سوم جام جهانی

388