امنیت هر یک از ما در گرو امنیت منطقه ای است

61

تسهیل روابط بانکی، زمینه ساز تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری است