بازدید دانشجویان دانشگاه شریف

203

تبادل نظر نخبگان دانشگاه صنعتى شريف در بازديد از مجتمع آلومينيوم البرز در راستاى عبور از مرزهاى فناورى و كيفيت