راهپیمایی روز قدس کرج

74

مردم در تریبون آزاد بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در راهپیمایی روز قدس شهر کرج چه گفتند؟