مسابقات سلام ورزشی

212

برترینهای سلام ورزشی: مقام اول شطرنج تیمی و انفرادی ، مقام سوم فوتبال، مقام سوم دارت تیمی