مهدی سلطانی سروستانی: بدون پول‌های کثیف نمی‌توان کار تمیزی ساخت

90