استاد استادشان را به ما میبندند و دستمزد میلیاردیشان را به نوید محمدزاده میدهند!

3,256

اُستاد اُستادشان را به ما می بندند، آنوقت دستمزد یک میلیارد و دویست میلیون تومانی شان را به نوید محمدزاده می دهند!/آنقدر رقم پیشنهادی شان دور از شان است که باورم نمی شود/درددل های رضا فیاضی با تی وی پلاس

ریتم زندگی
ریتم زندگی 10 هزار دنبال کننده