عوامل نفوذی؛ یکی از موانع رابطهٔ ایران و اروپا

112

منبع: کانال مصاف در آپارات