لیگ جهانی کشتی فرنگی آبــادان -تجلیل از مقامات

144

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان - تجلیل از مقامات و همراهان در برگزاری مسابقات