همایش روز جهانى تالاب ها در رامسر

142

فیلم كامل پاسخ معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به سوال یكى از حاضرین در سالن همایش روز جهانى تالاب ها در رامسر