تبعیض جنسیتی در«بی بی سی»

663

اینجا لندن، مقابل ساختمان بنگاه خبرپراکنی سلطنتی بریتانیا، بی بی‎ سی، نظر شهروندان انگلیسی را درباره تبعیض جنسیتی در پرداخت های بی بی‎ سی به کارمندان خود جویا شدیم.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده