دانش آموز ، معلم ،اولیا

951

هرچه در جامعه اتفاق می افتد از مدرسه است مشارکت در سالم سازی جامعه و تعلیم و تربیت