قبولی قطعی کنکور۹۹ مجموعه تصویری تضمینی کنکور موسسه باراد_تضمین کنکور۹۹پزشکی

69

موسسه آموزشی باراد با تولید نسل جدید مجموعه های تصویری با روش تصویر سازی ذهنی و همکاری با ۱۲۵نفر از معلمان برگزبده‌ کشور ، گامی در جهت آموزش نوین تحصیلی و کنکور نموده است‌. خانه آموزش نوین (موسسه آموزشی باراد) ۰۲۱۴۴۳۸۷۶۷۴