سرور آفرینش - مبین درپور از خزاسان - اجرائی زیبا در جشنواره ملی موسیقی جوان

1,125

سرور آفرینش - مبین درپور از خراسان (شرق و جنوب )ضمن اجرای قطعه زیبای خود در جشنواره ملی موسیقی جوان آنرا به خسروی آواز ایران محمدرضا شجریان، اهدا نمود و برای استاد موسیقی سنتی ایران آرزوی سلامتی کرد.