دوران (قسمت 16) | بخش چهارم بررسی انقلاب روسیه

339

در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی بررسی انقلاب روسیه گفتگو می شود