بررسی قوانین عزل رییس جمهور در در مجلس خبرگان قانون اساسی

142

تصاویری کمتر دیده شده از بررسی و تصویب قوانین مربوط به عزل رییس جمهور در مجلس خبرگان قانون اساسی؛ بخشی از مستند جمهور به کارگردانی حسن حبیب زاده.