ترانه های کودکانه | خانواده انگشت | انگشت پدر

450
pegahan1
pegahan1 102 دنبال‌ کننده

ترانه های کودکانه | خانواده انگشت پدر انگشت پدر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟ مادر انگشت مادر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟ برادر انگشت برادر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره خواهر انگشت خواهر انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره بچه انگشت بچه انگشت کجایی؟ من اینجام من اینجام حالت چطوره؟

pegahan1
pegahan1 102 دنبال کننده