حذف صفر از پول ملی

82

این قسمت از برنامه کرور به بررسی وضعیت اقتصادی پس از حذف چهار صفر از پول ملی میپردازد

اکو ایران
اکو ایران 100 دنبال کننده