مقایسه مکلارن 2019 و 2018 در گرندپری فرمول یک آمریکا

273

مقایسه مکلارن 2019 و 2018 در گرندپری فرمول یک آمریکا

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…